Warunki wypożyczenia

Warunkiem skorzystania z naszej wypożyczalni jest:
– okazanie do wglądu ważnego dowodu osobistego,  
– podpisanie umowy wypożyczenia sprzętu
– uiszczenie kaucji oraz opłaty za wypożyczenie w wysokości podanej
w cenniku

Regulamin wypożyczenia sprzętu:

 1. Wynajmujący przekazuje, a Najemca przyjmuje do użytkowania sprzęt wymieniony poniżej, będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. Wynajmujący oświadcza, a Najemca to potwierdza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.
 3. Wynajmujący oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 4. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, powstałych w związku z realizacją umowy, Najemca wpłaca kaucję w wysokości podanej w cenniku.
 5. Do obowiązków Najemcy należy:
 • użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi
 • zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem
 • niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż
  w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia
 • nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego
 • nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub podnajem
 • utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie, pokrywanie z własnych środków kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz napraw wynikłych na skutek niewłaściwej eksploatacji

Najemca zobowiązany jest zwrócić sprzęt w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony (w przypadku wypożyczenia na jedną dobę zwrotu należy dokonać przed upływem 24 godzin).

Najemca zobowiązany jest także zgłosić chęć przedłużenia wynajmu urządzenia dzwoniąc pod nr. tel. 604 603 502.

Wypożyczane narzędzia posiadają pełny zbiornik paliwa. Najemca zobowiązany jest do zwrotu narzędzi także z pełnym zbiornikiem.

Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny rynkowej.

WAŻNE: Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne jak i za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.